BOARD OF DIRECTORS 2017/18

CHAIRMAN
Lai Yong Qun 

PRESIDENT
Ng Guo Jie

VICE - PRESIDENT
Liew Shy Hao

TREASURER
Lim Hui Wen

SECRETARY
Sarah Wong

EVENTS
DIRECTOR

Sabrina Lee

CORPORATE RELATIONS
DIRECTOR

Allyson Choi

SPORTS
DIRECTOR

Chan Jing Wei 

MALAYSIAN NIGHT
DIRECTOR

Abel Law

MALAYSIAN NIGHT
PRODUCER
Chong Yan Wen