REPRESENTATIVE DIRECTORS OF 2017/18

Celine Wong

Tjen Tay

Eliza Chow

Aiman Fikri

Su Hwa

Hao Wen

Aslam Norhan

Arijey Sura

Hou Woei

Israq

Ga Vin 

Li Rong

Kevin Chew

Jia Lin

Suzanne Yoong

Joo Yun

Ethan Teh

Lee Qian Lin

Kristen Koopmans

Sayan Nandy

Kan Yie Xuan

Samantha Ong

Soong Ying

Kenny Ting

Carrisa He